https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Waar staan we voor? | Henri Dunantschool

Waar staan we voor?

Onze school heet obs Henri Dunant en is genoemd naar Jean Henri Dunant, die de aanzet gaf tot de oprichting van het internationale Rode Kruis in 1863 en tot de ondertekening van de eerste Conventie van Genève in 1864, een internationaal verdrag dat bedoeld was om de verzorging van gewonde soldaten in oorlogstijd te verbeteren.

Een naam die prachtig past bij wie wij als school willen zijn. Een school midden in het centrum van Sliedrecht, midden in de samenleving met oog en zorg voor elkaar!

Begrippen als respect voor elkaar en verdraagzaamheid nemen op onze school een belangrijke plaats in. Evenals bepaalde (gedrags)regels en de bereidheid om je gedrag aan deze regels aan te passen. 

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. We vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht-ouder-kind en een open en respectvolle communicatie. 
Binnen de stichting OPOPS hebben we een klachtenprocedure. Voor deze procedure verwijzen we u graag naar deze  link. 

De integriteitscode van OPOPS is bedoeld voor iedereen die binnen en buiten de gebouwen van OPOPS werkzaam is, dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en anderen -leerlingen, ouders, externen – om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Deze integriteitscode kunt u via deze link bereiken. 

Gedragscode
Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan die mentale veiligheidsaspecten, adviseert de minister van onderwijs scholen een zogenaamde gedragscode op te stellen. Een volwaardige gedragscode bevat algemene gedragsregels voor in en om de school, maar ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik. Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast. De wijze waarop leerkrachten, OOP, stagiaires, ouders en overigen met leerlingen en met elkaar omgaan op genoemde terreinen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas echt vorm als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze gedragscode is besproken binnen het Directieberaad en de GMR. 
Via deze weg kunt u de volledige gedragscode lezen. 

Vanuit onze positieve pedagogische visie noemen we deze: gedragsverwachtingen.

Ze zijn gebaseerd op onze drie kernwaarden:
 

VEILIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN RESPECT

Onze school is een openbare basisschool. Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij. Scholen hebben daarnaast ook een maatschappelijke opdracht waarbij er een bijdrage geleverd wordt aan de samenleving en de directe omgeving van de school. 

Wij vervullen onze openbare taak vanuit de kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. 

Vrijheid: je kunt jezelf zijn en je stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Dit zie je o.a. terug in de leerlingenraad. 

Gelijkwaardigheid: op een openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 

Ontmoeting: op een openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.