https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 6 | Henri Dunantschool

Groep 6

De leerlingen beginnen in de klas bijna elke dag met een half uur stil lezen. Tijdens dit half uur worden de leerlingen extra begeleid die wat meer moeite hebben met bijvoorbeeld rekenen, lezen en spelling.
We werken ook met het stoplicht in de klas. In groep 6 wordt een nóg groter beroep gedaan op de zelfstandigheid. De leerlingen moeten meer om leren gaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen krijgen meestal elke woensdag een weektaak en werken hier de aankomende week aan. De leerlingen leveren deze op woensdagochtend in bij de leerkracht.

In groep 6 werken we aan de hand van het expliciete directe instructiemodel. Leerlingen die de stof al begrijpen hebben een verkorte instructie en mogen vlot aan de slag. Deze leerlingen hebben hierna extra tijd om uitdagender taken te maken. Leerlingen die wat meer moeite hebben met de stof, kunnen naast de reguliere instructie ook nog verlengde instructie krijgen aan de instructietafel in de klas. Hierin is het omgaan met uitgestelde aandacht voor andere leerlingen erg belangrijk.

De leerlingen werken elke dag tijdens taal met de methode ‘Taal in Beeld’. We werken met de leerkrachtassistent op het digibord. De lessen zijn hierdoor extra interactief. Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de volgende vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Voor spelling maken we gebruik van de methode ‘Spelling in Beeld’.

In de klas hebben de beschikking over diverse tablets. Deze worden in de klas ter ondersteuning gebruikt. Leerlingen oefenen op de computer de al eerder behandelde oefenstof op verschillende vakgebieden. 

We werken tijdens begrijpend lezen met de methode ‘Grip op lezen’. De leerlingen leren tijdens de lessen een aantal leesstrategieën die ook tijdens de overige vakken toegepast kunnen worden. Voor het leren van de wereldoriëntatievakken zijn deze van groot belang. De leerlingen van groep 6 krijgen na elk blok van Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis een toets over de geleerde stof.

Rekenen doen we aan de hand van de methode ‘De Wereld in Getallen’. De methode kenmerkt zich door een heldere opbouw, Elk lesdoel wordt gedurende 2 lessen geoefend. Zeer regelmatig zijn er (korte) zelf-testjes, waardoor zowel leerkracht als leerling als snel een goed beeld krijgt of de geoefende leerstof wordt beheerst.
We werken met de methode ‘De Blauwe Planeet’ voor Aardrijkskunde. De aardrijkskundemethode ‘De Blauwe Planeet’ kent een doorgaande leerlijn van groep 5 tot en met groep 8. Elk jaar komen de thema’s ‘aarde’, ‘stad’, ‘platteland’ en ‘verbindingen’ twee keer aan bod. Elk jaar diept de lesmethode deze thema’s meer uit in een bredere context.
‘Speurtocht’ is de methode die we gebruiken voor het vak Geschiedenis. Speurtocht is chronologisch en concentrisch opgebouwd. Elf hoofdstuk biedt afwisselend een verhaal-, kijk- en informatieles.
Voor natuur en techniek wordt gewerkt met de methode “NAUT”. Elk lesboekje omvat een bepaald thema. In groep 6 zijn dat ‘Stevig en sterk’, ‘Een sterk lichaam’, ‘Warmte, licht en geluid’, Leven en overleven’ en ‘Een plekje voor iedereen’.

Ook geven we verkeerslessen a.h.v. de Verkeerskrant. 

In dit schooljaar vinden onder andere de onderstaande activiteiten plaats:

• Schoolzwemwedstrijden, schoolkorfbal-, schoolvolleybal-, schoolbadminton- en het schoolvoetbaltoernooi
• Schoolreis
• Sport- en speldag