https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 6 | Henri Dunantschool

Groep 6

De leerlingen beginnen in de klas bijna dagelijks met leesactiviteiten. Dit kan o.a. zijn stil lezen in een bibliotheekboek, race- of groepjeslezen. 


In groep 6 werken we aan de hand van het expliciete directe instructiemodel (EDI). Leerlingen die de stof al begrijpen hebben een verkorte instructie en mogen vlot aan de slag. Deze leerlingen hebben hierna extra tijd om uitdagender taken te maken. Leerlingen die wat meer moeite hebben met de stof, kunnen naast de reguliere instructie ook nog verlengde instructie krijgen aan de instructietafel in de klas. Hierin is het omgaan met uitgestelde aandacht voor andere leerlingen erg belangrijk. 

 

We werken daarom ook met het stoplicht in de klas (rood is zelfstandig werken, geen vragen aan de leerkracht stellen). In groep 6 wordt een nóg groter beroep gedaan op de zelfstandigheid. De leerlingen moeten meer om leren gaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen krijgen elke donderdag een weektaak en werken hier de aankomende week zelfstandig aan op school.  

 

Bij rekenen werken we vanaf groep 6 digitaal met Snappet op de laptops. Snappet is een complete lesmethode met interactieve instructielessen en adaptieve lesstof.  

Voor taal gebruiken we de methode Taal in Beeld. Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de volgende vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.  

Voor spelling maken we gebruik van de methode ‘Spelling in Beeld’.

Deze laptops worden in de klas verder ook ter ondersteuning gebruikt. Leerlingen oefenen zo de al eerder behandelde oefenstof op verschillende vakgebieden. 

We werken tijdens begrijpend lezen met de moderne methode ‘Nieuwsbegrip’. De leerlingen leren tijdens de lessen een aantal leesstrategieën die ook tijdens de overige vakken toegepast kunnen worden.  

Voor het leren van de wereldoriëntatievakken zijn deze van groot belang.  

We werken met de methode Meander voor aardrijkskunde. 
Brandaan is de methode die we gebruiken voor het vak geschiedenis. 
Voor natuur en techniek wordt gewerkt met de methode Naut en voor verkeer tenslotte wordt er gebruik gemaakt van de VVN verkeerskranten. 

 

De leerlingen van groep 6 krijgen na elk blok van deze vakken een (leer)toets over de geleerde stof.