https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 1-2 | Henri Dunantschool

Groep 1-2

Bij ons op school zijn twee parallelle combinatiegroepen 1 en 2: kinderen die 4, 5 en 6 jaar zijn zitten in één groep. 

In groep 1/2 A zijn de leerkrachten: juf Yvonne v.d. Hel ( ma-di-wo) en juf Barbara Vlot (do-vr). In groep 1/2 B zijn  de leerkrachten: juf Rachel (ma-di) en juf Bianca (wo-do-vr). 

In onze groepen werken wij themagericht middels het expliciete directe instructiemodel. Aan de hand van de SLO doelen, plannen wij ons onderwijs in. Deze doelen kunnen we zelf binnen thema´s passen, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Daarnaast hebben wij verschillende methodes, die we kunnen gebruiken ter inspiratie. Enkele voorbeelden zijn: Schatkist (taal, rekenen, sociaal emotioneel), Wizwijs (rekenen) en Logo3000 (woordenschat).

Elke dag starten wij met een kringactiviteit, die gericht is op mondelinge taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling, beginnende geletterdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens deze activiteiten wordt doelgericht gewerkt aan de door de inspectie gestelde tussendoelen, zodat de leerlingen aan het eind van groep 2 goed voorbereid zijn op de overgang naar groep 3. ’s Middags starten we met een kringactiviteit die gericht is op beginnende gecijferdheid. 

Naast kringactiviteiten neemt de werkles een belangrijke plaats in. In de werkles krijgen de leerlingen ruimschoots de gelegenheid om zich op cognitief, creatief en expressief gebied te ontwikkelen. Hierbij onderscheiden wij het werken met ontwikkelingsmateriaal (puzzels, rekenspellen, taalspellen, ruimtelijk inzicht), het spelen met constructiemateriaal (o.a. Duplo, Lego, Knex, bouwtafel), ontwikkelen van de fijne motoriek (o.a. tekenen, kleien, kralen rijgen, kralenplank) ontdekken en experimenteren in hoeken (bouwhoek, huishoek, zandtafel, watertafel, lees/schrijfhoek), creatieve vaardigheden (tekenen, knutselen, verven) en het werken met de computer, de tablets en het digibord.

Tijdens de werkles is het ook belangrijk om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Leerlingen leren zelf materialen te pakken en op te ruimen, werkprobleempjes op te lossen, elkaar om hulp vragen en samenwerken. De leerkracht stimuleert dit onder andere door het geven van uitgestelde aandacht door middel van het stoplicht. Groen betekent aandacht van  de leerkracht, geel uitgestelde aandacht. De leerkracht begeleidt dan een aparte groep en mag niet gestoord worden. Leerlingen moeten dan hulp vragen aan medeleerlingen of wachten tot de juf weer beschikbaar is.

Om structuur te bieden tijdens het werken, hangen de leerlingen hun naamkaartje op het planbord om aan te geven waar ze gaan spelen en werken. Hieronder vallen ook verplichte opdrachten, zoals de weektaak. De weektaken mogen zelf ingepland worden gedurende de week. Als een opdracht van de weektaak gemaakt is, wordt dit bijvoorbeeld door middel van een sticker op de weektaaklijst afgeplakt. Zo leren onze leerlingen zelf opdrachten te plannen en het inschatten van tijd. Elke week worden nieuwe opdrachten aangeboden op verschillende niveaus en met verschillende materialen. 

Op sociaal emotioneel gebied leren kleuters al heel erg veel vaardigheden door met elkaar te functioneren in een klas. Samenwerken, op je beurt wachten, luisteren naar elkaar; dit zijn onderwerpen die dagelijks aan bod komen. Sommige onderwerpen hebben daarnaast nog wat extra aandacht nodig, daarom werken we met de methode “Kwink”. Hiermee leren we bijvoorbeeld dat ons gedrag gevolgen kan hebben voor anderen, hoe we in verschillende situaties kunnen reageren en hoe je aan iemands gezicht kunt zien hoe hij/zij zich voelt. Hiernaast werken we ook schoolbreed met PBS, Positive Behavior Support. Deze aanpak gaat uit van het met elkaar vaststellen van gedragsafspraken in de groep en het belonen van positief gedrag. Met elkaar verdienen de kinderen een beloning voor de groep. Zodat ze ook met elkaar de vruchten plukken van hun inzet!

Bewegen is erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kleuters. Wij bieden elke dag (ochtend en middag) ruimte om buiten te spelen op ons schoolplein. Er is genoeg gelegenheid om te klimmen en te rennen, ontdekken in de zandbak en met veel buitenmateriaal te spelen. Ook binnen in het speellokaal besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van motoriek door onder andere klimmen en klauteren, balvaardigheid en balanceren. Zangspelen en tikspelen vormen daarnaast een goede basis voor spelbeleving en spelinzicht. We gymmen in de regel één maal per week (onze vaste gymdag is vrijdag) in het speellokaal.

Bij muzikale vorming worden onder andere liedjes aangeleerd en activiteiten met muziekinstrumenten aangeboden. Daarnaast hebben de leerlingen uit groep 2 één keer per week les van een vakleerkracht muziek. 

Meerdere keren per jaar hebben wij een praktische verkeersles. We gaan dan met de kinderen op het schoolplein of in de wijk rond de school, oefenen met allerlei vaardigheden met betrekking tot veiligheid in het verkeer. We doen dan bijvoorbeeld een verkeersborden speurtocht of gaan oefenen met oversteken bij het zebrapad.  

Aan de hand van dagritmekaarten kunnen leerlingen het dagprogramma lezen. Dit geeft duidelijkheid over de volgorde van onze activiteiten en zo krijgen zij besef van tijd gedurende de dag. Met het planbord van ‘Schatkist’ leren de leerlingen de dagen van de week, datum en maanden van het jaar. Hierop worden ook speciale gelegenheden (verjaardagen, feesten, uitstapjes) aangegeven. 

Elke dag worden twee hulpen gekozen, deze leerlingen helpen de leerkracht met bijvoorbeeld het uitdelen van tassen, het uitdelen van de kaartjes voor het planbord en andere kleine taken. Daarnaast hebben andere kinderen nog bijzondere taken om het lokaal op te ruimen en netjes te houden. 

In elk schooljaar komen ook vaste activiteiten aan bod: 

• Een bezoek aan het Natuur Milieu Educatie-centrum (de Hooizolder)
• Elke woensdag krijgen drie kinderen per groep een verteltas mee naar huis. Dit ter bevordering van de woordenschat. Kinderen die extra ondersteuning voor hun taal nodig hebben, mogen vaker een verteltas mee naar huis nemen.
• We gaan regelmatig naar de bibliotheek om boeken te halen. Ook worden er vanuit de bibliotheek lessen op school verzorgd.
• Kinderboekenweek 
• Theaterlessen

4-6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek wordt er ook gevraagd of u een aantal formulieren in wilt vullen. Tijdens het intakegesprek kan uw kind komen kijken in de klas en kennismaken met zijn/haar nieuwe juf. Er worden dan ook 3 kijkochtenden/-middagen afgesproken, waarop uw kind kan komen wennen in de nieuwe groep. 

Voor meer informatie kunt u altijd bij ons op school terecht.

 
We hopen dat uw kind bij ons een fijne schooltijd zal hebben!!