https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 5 | Henri Dunantschool

Groep 5

De leerlingen beginnen in de klas elke dag met een half uur stil lezen. Tijdens dit half uur begeleiden de juffen leerlingen die wat meer moeite hebben met bijvoorbeeld rekenen, lezen en spelling. 
We werken ook met het stoplicht in de klas. In groep 5 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid. De leerlingen moeten meer om leren gaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen krijgen elke dinsdag een weektaak en werken hier de aankomende week aan. De leerlingen leveren deze op dinsdagochtend in bij de leerkracht. 
In groep 5 werken we aan de hand van het expliciete directe instructiemodel. Leerlingen die de stof al begrijpen hebben een verkorte instructie en mogen vlot aan de slag. Deze leerlingen hebben hierna extra tijd om uitdagendere taken te maken. Leerlingen die wat meer moeite hebben met de stof, kunnen naast de reguliere instructie ook nog verlengde instructie krijgen aan de instructietafel in de klas. Hierin is het omgaan met uitgestelde aandacht voor andere leerlingen erg belangrijk. 

De leerlingen werken elke dag tijdens taal met de methode ‘Taal in Beeld’. We werken met de leerkrachtassistent op het digibord. De lessen zijn hierdoor extra interactief. Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Voor spelling maken we gebruik van de methode ‘Spelling in Beeld’. 

Er werken tijdens de lessen ook een aantal leerlingen op de computer. De computers in de klas worden ter ondersteuning gebruikt. Leerlingen oefenen op de computer de al eerder behandelde oefenstof op verschillende vakgebieden. Hiervoor maken we gebruik van de tablets binnen de school.

We werken tijdens begrijpend lezen met de methode ‘Grip op lezen’. De leerlingen leren tijdens de lessen een aantal leesstrategieën die ook tijdens de overige vakken toegepast kunnen worden. Voor het leren van de wereldoriëntatievakken zijn deze van groot belang. De leerlingen van groep 5 krijgen na elk blok van Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis een toets over de geleerde stof. 

Rekenen doen we aan de hand van de methode ‘Wereld in getallen’. Leren rekenen met Wereld in getallen is leren rekenen vanuit het kind. Er wordt veel geoefend, goed geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgleerlingen en de betere rekenaars. 

We werken met de methode ‘De Blauwe Planeet’ voor Aardrijkskunde. De aardrijkskundemethode ‘De Blauwe Planeet’ kent een doorgaande leerlijn van groep 3 tot en met groep 8. Elk jaar komen de thema’s ‘aarde’, ‘stad’, ‘platteland’ en ‘verbindingen’ twee keer aan bod. Elk jaar diept de lesmethode deze thema’s meer uit in een bredere context. 
‘Speurtocht’ is de methode die we gebruiken voor het vak Geschiedenis. Speurtocht is chronologisch en concentrisch opgebouwd. Elf hoofdstuk biedt afwisselend een verhaal-, kijk- en informatieles. In groep 5 starten de leerlingen met de eerste vijf van de tien tijdvakken. De leerlingen werken met de thema’s ‘Boeren en jagers’, ‘de Romeinen’, ‘Het kasteel’, ‘Naar de stad’, ‘Ontdekken en uitvinden’. 

Tijdens natuur en techniek werken we met de methode ‘Naut’. ‘Naut’ combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in één methode. Met ‘Naut’ zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij zijn ze niet alleen actief bezig met kennis verwerven, ze leren zich ook een mening te vormen. 
Ook wordt er aandacht besteed aan Verkeer. 
 

In het schooljaar gaan de kinderen ook aan de slag met de onderstaande activiteiten: 

• Schoolkorfbal, schoolvolleybal, schoolbadminton en het schoolvoetbaltoernooi
• Schoolreis
• Sportdag
• Bezoek aan Slot Loevestein