https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Uw kind aanmelden | Henri Dunantschool

Uw kind aanmelden

Centrale inschrijving

De aanmelding voor het basisonderwijs voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt in Sliedrecht centraal geregeld. Voor het schooljaar 2020 – 2021 betekent dit dat de ouders van alle kinderen die, tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 4 jaar worden, van de gemeente Sliedrecht een informatiepakket toegestuurd krijgen. In dit pakket treft u informatie aan over alle scholen en alle onderwijsrichtingen (openbaar – protestant christelijk en reformatorisch).

In het pakket zit ook een aanmeldingsformulier dat u kunt inleveren bij de school van uw keuze.

Op de laatste woensdag van januari houden alle scholen hun Open Dag.
 

Welkom

Nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op “de Henri Dunant”. We maken graag tijd voor u en uw kind. Kom gerust eens binnenlopen, mail of bel ons. We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek hoort u hoe de gang van zaken is en kunt u kennismaken met de school. U krijgt een rondleiding door de school. Hierbij kunt u de praktijk van onze school in actie zien. Natuurlijk kunt u daarbij alle vragen stellen die u heeft.

U krijgt een aanmeld-/inschrijfformulier mee naar huis om in te vullen. Als u dan voor onze school gekozen hebt, levert u het aanmeld-/inschrijfformulier weer in bij school. Als uw kind geen speciale ondersteunings-behoefte heeft, is de inschrijving van uw kind bij de obs Henri Dunant definitief. 
 

Speciale ondersteuningsbehoefte

Wij kunnen pas een definitief besluit nemen over plaatsing, nadat wij voldoende geïnformeerd zijn over uw kind. Voor ons moet duidelijk zijn dat de obs Henri Dunant het gewenste onderwijs en de eventueel noodzakelijke zorg aan uw kind kan bieden. U bent daarom verplicht om bijzonderheden m.b.t. uw kind op het aanmeldings-/inschrijfformulier te vermelden of dit in het kennismakingsgesprek te vertellen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke speciale ondersteuningsbehoefte uw kind nodig heeft. Mocht onze school deze speciale zorg niet kunnen bieden, dan helpen wij u om een school te vinden die dat wel kan.

Naar school

Zodra uw kind 4 jaar is, mag hij/zij naar school. Een spannend moment! Ongeveer 6-8 weken voor de 4e verjaardag krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind te komen kennismaken op school. Met de leerkracht van uw kind maakt u een afspraak voor 3 oefenmomenten(dagdelen) in de groep. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

Inschrijving wegens verhuizing of andere reden

Indien u uw kind wegens een verhuizing of andere reden op onze school wilt laten inschrijven kunt u op school langskomen of telefonische contact opnemen met onze directeur(0184-413933). U kunt ook een e-mail sturen naar admin@obshenridunant.nl .

Er wordt dan een afspraak met u gemaakt en u krijgt de benodigde inschrijfformulieren. Voor definitieve plaatsing zullen wij contact opnemen met de vorige school om informatie over uw kind op te vragen.

 

Kleuters mogen in de 2 maanden voor hun vierde verjaardag 5 keer een dagdeel komen wennen. Op de dag dat het kind 4 jaar is, kan hij/zij op school worden toegelaten. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Bij de aanmelding van een leerling op een openbare basisschool van onze stichting worden twee procedures gehanteerd: 
 
Reguliere aanmelding van 3-jarigen:
Wens tot aanmelding op onze school vindt plaats via de centrale inschrijving (januari) voor toekomstige 4-jarigen.
De ouders bezoeken al dan niet de open dag en dienen het centrale inschrijfformulier in: de wens om het kind bij ons op school aan te melden is gedaan.
Er vindt een intakegesprek plaats waarbij het aanmeldformulier van onze school ingevuld wordt. Aansluitend wordt bekeken of we tot inschrijving over kunnen gaan. 
Tussentijdse aanmelding van een leerling van een andere school:
Er vindt een aanmeldingsgesprek plaats op school.
De ouders doen, na een aanmeldingsgesprek, een verzoek tot toelating op de school. De directie neemt contact op met de directie van de andere school.
De toelating wordt door de directie van de ontvangende school beoordeeld op grond van het gesprek met de ouders en informatie van de school van herkomst. De directie (of het bevoegd gezag) beslist uiterlijk binnen acht weken over een verzoek om toelating.
De ouders dienen het aanmeld-/ inschrijvingsformulier in: het kind is formeel ingeschreven.
 
Bij de toelating van een leerling staat de schoolkeuze van de ouders voorop. Soms is het echter onmogelijk om deze keuze te honoreren. In dat geval is het bevoegd gezag verplicht te onderzoeken of het mogelijk is het kind op één van de andere openbare basisscholen van de stichting toe te laten. Kinderen die verhuizen kunnen, indien de ouders dit willen, geplaatst worden op een andere school. Wanneer ouders/verzorgers om andere redenen hun kind willen aanmelden op één van de scholen, vindt eerst een verkennend gesprek plaats. Voor overplaatsing van een leerling van of naar het speciaal (basis) onderwijs gelden aparte procedures. Hoewel de wet scholen niet verplicht om een leerling een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs toe te laten zullen de scholen van onze stichting zich optimaal inspannen om zo’n verzoek te honoreren. Uitgangspunt is dat integratie van de leerlingen mogelijk zal zijn. Aan het toelaten van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zal, in het belang van ieder kind, wel een maximum per groep gesteld worden. De algemene toegankelijkheid van het openbaar basisonderwijs betekent niet dat een openbare school nooit een kind mag weigeren.
 

Weigering kan om de volgende redenen: 
 

· De groep is volgens wettelijke regelingen in materiële en/of personele zin vol. 
· De school kan de nodige zorg niet bieden.
· De openbare gedragsregels van de school worden door de ouders/het kind niet onderschreven/ gerespecteerd.
· Een vierjarige leerling is nog niet zindelijk.
· Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt. 
 

Verwijdering van een leerling is ook mogelijk, maar vindt alleen in het uiterste geval plaats. Er zijn twee gronden waarop tot verwijdering kan worden overgegaan:
 

·       De school kan niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.
·       Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.
 
Voordat het bevoegd gezag daadwerkelijk tot verwijdering overgaat, moet de school kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn. Het volledige aanname-, schorsings- en verwijderingsbeleid van Stichting OPOPS kunt u opvragen bij de directeur van de school.