https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderbetrokkenheid | Henri Dunantschool

Ouderbetrokkenheid

 
Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij vinden een goed contact met de ouders heel belangrijk.

Een goede samenwerking tussen school en ouders maakt echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie.

Wij onderhouden op verschillende manieren contact met u:

Startgesprek

In de eerste weken van het schooljaar wordt een eerste gesprek met ouders en leerkrachten gepland. Dit startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouders. De bedoeling is om in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. 

Rapporten en rapportbesprekingen

Uw kind ontvangt  twee rapporten: in maart en juni. In deze periode worden de 10-minutengesprekken ingepland. Op deze avonden krijgt u de kans om het werk van uw kinderen in te zien en om de voortgang en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u expliciet uitgenodigd.

Ouderportaal ParnasSys

U kunt via een persoonlijk account inloggen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daar vindt u naast de algemene gegevens van uw kind, de resulaten van uw kind (methodetoesen en toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem).
Rechtsbovenin deze website vindt u de knop waar u kunt inloggen.

Parro

Parro is een app, ontwikkeld door ParnasSys. Via Parro worden belangrijke berichten doorgegeven over zaken die op school of in de groep spelen. Groepsleerkrachten plaatsen foto's van activiteiten en ook de agenda (repetities, boekbesprekingen e.d.) kan erin worden doorgegeven.

Nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. De nieuwsbrief wordt per mail verspreid. Als u geen mail kan ontvangen, kunt u een papieren kopie vragen.

Website

Op onze website vindt u informatie over onze school. Deze informatie is bedoeld voor ouders van kinderen bij ons op school, maar zeker ook voor andere geïnteresseerden.

Uw steentje bijdragen…

Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders en zelfs opa's en oma's als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. Sommige activiteiten kunnen we niet organiseren zonder uw hulp.
De oudervereniging
Obs Henri Dunant heeft sinds 2010 een oudervereniging. Deze vereniging bestaat uit leden en een bestuur. Dit bestuur noemen we op obs Henri Dunant de Ouderraad. De ouders/verzorgers die lid zijn van de oudervereniging (en dat zijn ze op de HD bijna allemaal), vormen samen de algemene ledenvergadering (AVL). De AVL benoemt bestuursleden en stelt in de jaarlijkse ledenvergadering de begroting voor het nieuwe jaar vast. 
Samen met het team en directie organiseert en coordineert de OR vele activiteiten voor de leerlingen van obs Henri Dunant. De oudervereniging financiert deze activiteiten uit de contributie die de leden (ouders) eenmaal per jaar aan de oudervereniging betalen. De oudervereniging en haar bestuur zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Op het moment dat de geplande activiteiten voor het nieuwe schooljaar bepaald zijn, worden zelfstandig functionerende activiteitencommissies samengesteld die bestaan uit ouders en teamleden die de invulling en planning van de activiteiten voor hun rekening nemen.