Medezeggenschapsraad

Van de Medezeggenschapsraad:

De Henri Dunant heeft een medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR willen samen met de directie, het team en het bestuur van OPOPS de onderwijskwaliteit en het unieke karakter van onze school in stand houden.

Wat is nu eigenlijk een MR?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeelsleden in de MR is evenredig, tenzij we daar in goed overleg van afwijken. Op dit moment zitten er 3 ouders en 3 personeelsleden in de MR. De MR heeft een aantal maal per jaar overleg met elkaar en met de directie.

Waar houdt de MR zich zoal mee bezig?

De onderwerpen die aan de orde komen kunnen variëren van buitenschoolse opvang, overblijven, ouderbijdrage, schooltijden, pestbeleid, fusies, de schoolgids, sponsoring, veiligheid in en om de school tot personeelsbeleid, kwaliteitszorg en de visie en missie van onze school. Kortom alles wat de school aangaat kan worden besproken. De MR vervult dus een belangrijke functie binnen de school. De inbreng van ouders is daarbij van groot belang.

De MR kent 2 soorten bevoegdheden:

1. Adviesbevoegdheid: dit betekent dat de directie serieus moet reageren op elk advies van de MR, maar dat wil niet zeggen dat elk advies moet worden overgenomen.
2. Instemmingsbevoegdheid: de directie kan zonder instemming van de MR besluiten nemen die onder instemmingsrecht vallen.

De MR streeft ernaar om zowel de leerkrachten als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid.

De vergaderingen van de MR zijn gedeeltelijk openbaar!

Wilt u weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden en wat er precies wordt besproken, kijk dan op de website. Naast vergaderingen bijwonen, kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken om uw ideeën, vragen en suggesties kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke ouders en leerkrachten dat zijn. 

Namens de leerkrachten: Sjoerd Schulte (voorzitter), Ed de Groot (secretaris), Joyce Blijenberg
Namens de ouders: Angela de Koning, Daniëlle Vleugel, Menno van Wezel
GMR-lid namens school: Bianca Heutink

Contact met de MR 
U kunt contact opnemen met de MR via mr@obshenridunant.nl