https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Henri Dunantschool

Medezeggenschapsraad

De notulen van de MR:

 

 

Het huishoudelijk Reglement van de MR

  • Klik hier voor het huishoudelijk reglement

De Medezeggenschapsraad:

De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR), staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. De school maakt het beleid en de MR-leden kunnen, vanuit eigen invalshoek, dat beleid aanscherpen waar nodig. 
Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de MR gesuggereerde richting inslaat.
De meest formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan. 
 

Wat is nu eigenlijk een MR?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeelsleden in de MR is evenredig, tenzij we daar in goed overleg van afwijken. Op dit moment zitten er 3 ouders en 3 personeelsleden in de MR. De MR heeft een aantal maal per jaar overleg met elkaar en ook een aantal keer met de directie.

Waar houdt de MR zich zoal mee bezig?

Op obs Henri Dunant maakt de school het beleid. De MR kijkt vanuit de eigen invalshoek naar dit beleid en maakt het beleid, waar nodig, beter. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: verschillende beleidstukken als jaarverslag, schoolplan, jaarplan en overige beleidstukken, bso en tso, ouderbijdrage, schooltijden, de schoolgids en veiligheid in en om de school (RIE en veiligheidsmonitor). Er kunnen diverse zaken die de school aangaan, besproken worden tijdens het MR-overleg. De MR vervult dus een belangrijke functie binnen de school, waarbij de positieve inbreng van ouders van groot belang is.
De MR streeft ernaar om zowel de leerkrachten als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid.

De vergaderingen van de MR zijn gedeeltelijk openbaar!

Wilt u weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden, kijk dan in de Parrokalender. Naast vergaderingen bijwonen, kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken om uw ideeën, vragen en suggesties kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke ouders en leerkrachten dat zijn. 

Namens de leerkrachten: Sjoerd Schulte (voorzitter), Ed de Groot (secretaris), Joyce Blijenberg
Namens de ouders: Angela, Natalja en Nikki. 
GMR-lid namens school: Bianca Heutink

Contact met de MR 
U kunt contact opnemen met de MR via mr@obshenridunant.nl