https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Missie/Visie | Henri Dunantschool

Missie/Visie

Missie 

Op obs Henri Dunant maken leerkrachten het verschil. Wij zorgen er dus voor dat de kinderen les krijgen van en begeleid worden door toegewijde en deskundige leerkrachten. Daarnaast maken we gebruik van eigentijdse leermiddelen, leren we de kinderen 21e eeuwse vaardigheden en bevorderen we actief burgerschap. Om goed te kunnen leren, moeten kinderen zich veilig voelen in hun leeromgeving. Daarom zorgen wij voor een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen de ruimte krijgen om zich ook op sociaal emotioneel gebied te ontwikkelen. We gaan uit van adaptief onderwijs en sluiten aan bij de basisbehoeften van elk kind te weten: relatie, autonomie en competentie. 
 
Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.
 
Gezonde school deelcertificaat Welbevinden.
Lessen sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap middels methode Kwink in alle groepen.
Op onze school wordt middels bordsessies ons onderwijs continu verbeterd.
Op onze school is er een structureel aanbod voor MHB-leerlingen.
In de groepen 7 en 8 worden jaarlijks extra lessen gegeven m.b.t. de plaatselijke geschiedenis n.a.v. overdracht van het geadopteerde Crossline monument.
 
Onze ambitie is om de school te zijn waar iedere leerling leert vanuit nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid in een gevarieerde leeromgeving, waarbij er sprake is van samenhang tussen de vak- en vormingsgebieden. Binnen deze leeromgeving wordt elke leerling uitgedaagd om zijn/haar eigen identiteit vorm te geven. De leerlingen voelen zich verbonden met elkaar, hun school en de leerkrachten en als team verbinden wij ons met onze leerlingen om te zien wat zij (van ons) nodig hebben. 
 

Visie van de Henri Dunant

 
De obs Henri Dunant wil een school zijn waar kinderen zich in een veilige omgeving op eigen niveau kunnen ontwikkelen, zodat zij een goede aansluiting hebben op het voortgezet onderwijs. We willen de kinderen (sociale) vaardigheden leren en laten groeien in zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, zodat ze nu en in de toekomst in staat zijn op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.
 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We gaan uit van de benadering vanuit de lerende school. De kerntaak van elke lerende school is het vormgeven van boeiend onderwijs dat past in deze tijd. Boeiend voor kinderen én leerkrachten. Hierbij kijken we naar de toekomstige mogelijkheden; een bijdrage leveren aan het creëren van een gewenste toekomst. 
 

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.